Hipogen I

Категорије: ,

Опис

Dezinfekcija vode jonima plemenitih metala

U uređaju HIPOGEN I mogu se kao i hipohlorit proizvoditi na mestu upotrebe i joni plemenitih metala koji su izuzetno efikasni u procesu dezinfekcije vode. Kliničke koncentracije jona plemenitih metala dokazale su u nekim slučajevima sposobnost da unište virus AIDS, metastaze raka i najteže stadijume tuberkuloze. Baktericidno svojstvo srebra pokazuje se već pri minimalnim koncentracijama u srebrnoj vodi (0,1 – 001 mg/l) i one garantovano uništavaju više od 260 raznih vrsta bakterija, virusa i gljivica.

Bakar i srebro se koriste kao biocidi u jonskom obliku. Pod dejstvom električne struje, ovi metali se elektrohemijski rastvaraju: bakar do Cu+ i Cu2+ jona, a srebro do Ag+ jona. U elektrohemijskom reaktoru kroz koji protiče voda koja se tretira,/ stvaraju se joni bakra i srebra.

Dezinfekcija bakrom i srebrom ima široku primenu. Interesantno ja da je NASA u svemirskom brodu Apolo prečišćavala vodu elektrohemijskim rastvaranjem bakra i srebra. Sam reaktor je bio veličine kutije šibica.

Danas se u Engleskoj ovaj način prečišćavanja vode koristi u oko 120 bolnica, jer se pokazalo da je uspešan u sprečavanju legionarske bolesti. Bakterija koja izaziva ovu bolest živi uglavnom u sistemima sa toplom vodom.

U SAD, elektrohemijskim rastvaranjem bakra i srebra se uglavnom prečišćava voda u bazenima, čime se smanjuje količina sporednih produkata dezinfekcije hlorom i smanjuje iritacija očiju i kože.

Na ovaj način moguće je smanjiti upotrebu hlora čak i do 80%, mada se on ne sme potpuno eliminisati. Kombinacija hlora i bakar-srebra se u SAD koristi i za dezinfekciju pijaće vode.

Održavanje čistoće vode u ribnjacima je takođe moguća bakar-srebro tehnologijom. Ona je dozvoljena i za primenu u prehrambenoj industriji.

Efikasnost dezinfekcije vode

Efikasnost dezinfekcije bakrom i srebrom zavisi od količine jona u vodi, što je određeno protokom vode, ukupnom zapreminom vode i brzinom reakcije anodnog rastvaranja. Naravno, važna je i količina mokroorganizama u vodi koja se dezinfikuje.

Voda koja se dezinfikuje ne sme biti suviše tvrda, jer nataloženi kamenac smanjuje brzinu rastvaranja anoda. Efikasnost dezinfekcije zavisi i od pH vode. Kada je pH visok/, joni bakra su manje efikasni. Kada pH pređe 6, doći će do taloženja nerastvornih kompleksa bakra. U vodi pH 5 bakar uglavnom egzistira kao Cu(HCO3)+, kada je pH 7 kao CuCO3, a pri pH 9 je u obliku Cu(CO3)22–. I na kraju, efikasnost dezinfekcije bakrom i srebrom zavisi i od prisustva hlora. Hloridni joni dovode do formiranja nerastvornog AgCl, čime se joni srebra eliminišu iz vode.

Shema instalacije uređaja za proizvodnju jona

Važna prednost bakra i srebra je njihov veliki rezidualni efekat, veći nego kod većine dezinficijenasa. Oni su jednako efikasni u celom sistemu uključujući i mrtve uglove i delove gde voda sporo protiče. Dalje, efikasnost ne zavisi od temeprature. Joni ovih metala nisu agensi korozije.