UV katalitička dezinfekcija vode

Opis

UV katalitička dezinfekcija vode – Uređaj in situ proizvodi hidroksi radikale i ozon koji predstavljaju jedan od najjačih oksisdacionih sredstava. U reakciji fotodegradacije pomoću prirodnog ili veštačkog zračenja u prisustvu katalizatora dolazi do stvaranja hidroksi radikala. Hidroksi radikali reaguju sa organskom materijom u vodi.  Kao produkt reakcije je ugljen-dioksid i voda. Efikasnost dezinfekcije zavisi od prisustva rastvorenog kiseonika, pH, tvrdoće vode, prisustva hlorida itd.

Ovaj tip uređaja se koristi kao predtretman vode. Dok se u procesu glavne dezinfekcije (hipohloritom ili jonima plemenitih metala) voda tretira sa oksidansima koji obezbeđuju rezidual u cilju sprečavanja sekundarnog zagađenja duž vodovodne mreže.